ons amsterdam, vereniging voor kunst, cultuur en architectuur

Vanaf het ontstaan tot heden

In 1948 was er grote behoefte aan een blad dat informatie gaf over de geschiedenis van de stad Amsterdam en dat tevens de nieuwe ontwikkelingen op de voet zou volgen. Het eerste nummer van dat blad zou in januari 1949 het licht zien en werd onder de titel “Ons Amsterdam” een groot succes.

Al direct gingen er stemmen op bij de lezers om meer te doen. Hieruit ontstond in september 1949 de Vereniging voor Heemkennis Ons Amsterdam. Hoe groot de interesse was moge blijken uit de noodzaak om direct over te gaan tot het oprichten van afdelingen, de heemkenniskringen. Deze werden genoemd naar de windrichtingen Centrum-Noord, Oost, Zuid en West.
De kringen behandelden hierbij niet alleen hun eigen stadsgebied maar ook of misschien wel extra de overige delen van de stad, want elk deel heeft wel iets dat bijzonder is.

Zoals het woord heemkennis (de kennis over je woonerf) al aangeeft is het doel van de vereniging om de leden te informeren over hun woonomgeving, deels door in de geschiedenis te duiken, deels door de hedendaagse ontwikkelingen te volgen. Hiertoe worden er gedurende de wintermaanden door iedere kring lezingen (gratis) georganiseerd en excursies (tegen een aannemelijke vergoeding) naar een bedrijf of instelling die op een of andere wijze iets met Amsterdam van doen heeft. Natuurlijk vinden excursies en lezingen plaats onder leiding van deskundige gidsen en sprekers. En in de loop der jaren (en nog steeds) hebben hier al heel veel mensen met groot plezier aan deel genomen.

Bij de oprichting van de vereniging in 1949 werd een lidmaatschap van fl. 1,00 per persoon per jaar vastgesteld. De filosofie hierachter was en is, dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om aan onze activiteiten deel te nemen.
Tot ver in de zeventiger jaren is dit bedrag zo gebleven. Daarna werd de minimum jaarbijdrage vastgesteld op fl. 2,50. Bij de omschakeling in 2002 naar de euro werd dat € 2,00. Tot en met 2009 is de contributie op dit niveau gebleven, hoewel dit voor de kleinere kringen te weinig inkomsten opleverde waardoor zij steeds meer afhankelijk werden van de extra giften om hun werk te kunnen blijven doen. Daarom werd de contributie met ingang van 2010 verhoogd naar € 10,00 onder voorwaarde van toestemming voor automatische incasso. Indien geen toestemming voor automatische incasso, dan wordt de contributie vermeerderd met administratiekosten van € 4,00.
Het is voldoende om van één kring lid te zijn om aan de activiteiten van de overige kringen te kunnen deelnemen.

Tot 2005 had elke kring zijn eigen mededelingenblad met daarin het programma van de eigen, maar ook van de andere kringen en het hoofdbestuur. Ook had elke kring zijn eigen opmaak. De verspreiding vond 2 of 3 maal per jaar plaats, afhankelijk van de kring.
In 2005 is een lang gekoesterde wens van het hoofdbestuur in vervulling gegaan en zijn de vier bladen samengevoegd tot één blad. Met ingang van 2010 wordt het blad bij de drukker verzendklaar gemaakt. Alle leden krijgen nu dus een 100% gelijk blad toegestuurd. Dit gebeurt 2 maal per jaar, in december/januari met het programma-aanbod van januari tot en met mei/juni en in augustus met het aanbod van september tot en met december. Daar kijken alle leden altijd naar uit want de leden zijn nieuwsgierig naar wat voor leuke activiteiten er dan weer op stapel staan. Zich aanmelden voor een activiteit doen ze dan ook heel snel. Voor iedere activiteit is op een bepaald aantal deelnemers gerekend, en …. vol is vol. Dit geldt niet voor de cursus.

De vereniging begaf zich al in 1999 op het internet met eigen webpagina's. De eerste opzet voldoet nog altijd hoewel inmiddels een geheel vernieuwde website met uitgebreide informatie over de vereniging en de activiteiten.

Eveneens direct bij de oprichting van de vereniging in 1949 werd besloten een aantrekkelijke cursus te organiseren. Deze viel buiten de reguliere kringavonden en moest ook extra betaald worden. Doel van de cursus was om in 12 avonden per jaar met verschillende sprekers de deelnemers op een prettige manier een gedegen kennis bij te brengen over de geschiedenis van de stad.

Nog steeds wordt elk jaar een cursus georganiseerd waarbij de ontwikkeling van kunst, cultuur en architectuur (ook in onze stad) wordt belicht aan de hand van 10 lezingen vanuit verschillende invalshoeken. Het aantal deelnemers ligt ruim boven de honderd.

Sinds juni 2012 zijn de onafhankelijke kringbesturen opgeheven en is alles samengevoegd tot één vereniging met één centraal bestuur (Algemeen Bestuur), dat werkgroepen faciliteert. Deze werkgroepen functioneren goed. De werkgroepen lezingen en excursies organiseren nog activiteiten per regio (voorheen kring genoemd).

U kunt zich als lid aanmelden of aanmelden voor de Cursus Amsterdam. U kunt zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief.